Huishoudelijk Reglement


Badminton Club Bakel
Statuten opgemaakt:

 • Bij oprichting van Badminton Club Bakel bij notariële akte dd. 26 augustus 1981.
 • Statutenwijziging 12 oktober 1984.
 • Statutenwijziging 2 maart 1990.
 • Huishoudelijk reglement vernieuwde versie 1997.
 • Huishoudelijk reglement vernieuwde versie 2010.
 • Statutenwijziging 1 juni 2023.

Inschrijving K.v.K. Nr. 237466
Aangesloten bij de Helmondse Badminton Bond (HBB).
Banknr. NL21 RABO 0104 1111 35
Sportlocatie, Sporthal: “De Beek”, Beekakker 13. tel nr. 0492-342637.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Van de leden
Artikel 2 Ontheffing contributie
Artikel 3 Donateurs en sponsors
Artikel 4 Van het bestuur
Artikel 5 Aanwijzing waarnemend voorzitter
Artikel 6 Van de bestuursfuncties
Artikel 7 Van de ledenvergadering
Artikel 8 Van de commissies
Artikel 8a Vaste commissies
Artikel 9 Van de competitietraining
Artikel 10 Van de contributies
Artikel 11 Slotbepalingen

Huishoudelijk reglement van de leden
Artikel 1:

 • Onder gewone leden worden ook verstaan zij, die te kennen hebben gegeven niet actief te willen deelnemen aan de sportactiviteiten van de vereniging waaronder verstaan wordt: het deelnemen aan oefenavonden, wedstrijden, toernooien, etc. van de eigen en andere badmintonverenigingen.
 • Deze leden worden voor wat betreft de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit het lidmaatschap, overigens gelijkgesteld aan gewone leden.
 • Met toepassing van artikel 7 lid 2 van de statuten, kan het bestuur gedeeltelijke opheffing verlenen van de verplichting tot betaling van contributie van 75% van de vastgestelde contributie voor een gewoon lid.
 • De hier bedoelde zogenaamde “niet actieve leden” worden door het bestuur, op hun verzoek als zodanig toegelaten.
 • De “niet actieve leden” worden voor een termijn van minimaal 6 maanden toegelaten, welke termijn stilzwijgend, telkens met 6 maanden wordt verlengd.
 • Een gast speler is iemand die geen lid van de vereniging is, wel als vaste speler deelneemt aan de HBB competitie in een team van BC Bakel (iedere keer voor 1 seizoen) en geen gebruik maakt van speel- en trainingsfaciliteiten.

Ontheffing contributie i.v.m. ziekte, werk, studie etc.
Artikel 2:

 • Het bestuur verleent ontheffing van de verplichting tot betaling van 75% van de contributie voor gewone leden en aspirant leden in geval een lid door ziekte, werk, studie of andere persoonlijke omstandigheden niet in staat is actief aan de sportactiviteiten van de vereniging deel te nemen.
 • De contributieontheffing wordt eerst verleend, nadat de situatie die tot die ontheffing zal leiden, tenminste 2 maanden heeft geduurd, waarvan het bestuur middels een mededeling van het lid kennis heeft kunnen nemen.
 • De ontheffing kan, na de hiervoor genoemde wachttijd van 2 maanden, telkens van maand tot maand stilzwijgend worden verlengd.
 • Indien naar het oordeel van het bestuur, de omstandigheden, waarvoor de ontheffing is verleend, zich hebben gewijzigd, wordt het lid in kennis gesteld van een herroeping van de ontheffing.
 • Contributieontheffing wordt verleend aan iemand die als gastspeler bij BC Bakel aangemerkt wordt. Deze ontheffing geldt voor 75% van de volledige contributie van een actief lid als bijdrage in organisatie kosten. Daarnaast geldt de actuele financiële eigen bijdrage als competitiespeler bij BC Bakel.

Donateurs en sponsors
Artikel 3:

 • Donateurs zijn zij die zonder tegenprestatie, de club geldelijk steunen.
 • Sponsors zijn zij die de club materieel en/of geldelijk steunen doch hiervoor een tegenprestatie in de vorm van reclame en dergelijke verlangen.
 • Aanvaarding van sponsors behoeft toestemming van het bestuur, waarbij tevens bepaald wordt in welke vorm de reclame zal plaatsvinden.

Van het bestuur
Artikel 4:

 • Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 7 personen. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Bestuursfuncties anders dan de voorzitter worden door het bestuur zelf verdeeld, de voorzitter wordt door de ledenvergadering benoemd. Het dagelijkse bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Kandidaatstelling.
  • Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten voorgedragen.
  • De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen
  • De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden, die de betrokken kandidatuur steunen, te worden ingediend bij de secretaris, uiterlijk tot aan het agendapunt waarop de bestuur-vacature aan de orde wordt gesteld.
 • Benoeming voorzitter.
  • Na het ontstaan van de vacature van voorzitter, ontstaan wegens aftreding volgens het rooster van aftreding of wegens tussentijds aftreden ontstaan, wordt de voorzitter, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8, lid 3 van de statuten, door de algemene vergadering in functie benoemd.
  • Deze benoeming geschiedt door het kiezen van een voorzitter uit het bestuur, nadat het bestuur in overeenstemming met de statuten is aangevuld.
 • Aftredingsrooster
  • De bestuursleden welke aftredend zijn, zijn direct herkiesbaar. Herkiezing van een bestuurslid betekent niet in zichzelf herstel van dit lid in de functie, die het bekleedde voor het aftreden.
  • Indien tussentijds een wisseling in de bestuursfunctie optreedt, neemt het lid dat de nieuwe functie op zich heeft genomen op het rooster van aftreden de plaats in van de functionaris, wiens functie het heeft overgenomen.
  • Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd in het jaarverslag en is als volgt; het eerste jaar de voorzitter, het tweede jaar de secretaris en een gewoon lid (langstzittend lid) en het derde jaar de penningmeester en een gewoon lid (kortst zittend lid).

Aanwijzing waarnemend voorzitter
Artikel 5:

 • Op de eerstvolgende bestuursvergadering, welke gehouden wordt na de algemene vergadering wordt door het bestuur uit zijn midden een waarnemend voorzitter aangewezen.

Van de bestuursfuncties
Artikel 6:

 • Voorzitter.
  • Leidt de vergaderingen en verleent het woord in de volgorde waarin gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.
 • Secretaris.
  • Houdt de notulen van de bestuurs-en ledenvergaderingen bij, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert de correspondentie van de vereniging.
  • Hij draagt zorg voor het archief van de vereniging.
 • Penningmeester.
  • De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de contributie. Donaties en andere vorderingen.
  • Voorts houdt hij het ledenregister bij.
  • Hij zorgt ervoor dat hij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan €500.
  • Het meerdere wordt door hem gestort op de bankrekening van de vereniging.
 • Delegatie van bevoegdheden van secretaris en penningmeester.
  • De secretaris en de penningmeester zijn, behoudens goedkeuring van de voorzitter, bevoegd om onder eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris respectievelijk tweede penningmeester.

Van de ledenvergadering
Artikel 7:

 • De voorzitter is bevoegd uit de stemgerechtigde leden een stembureau te benoemen, bestaande uit drie personen, die niet voor een bestuursfunctie kandidaat zijn gesteld.
 • Het stemmen over personen geschiedt bij gesloten en gewaarmerkte (van logo voorziene) stembriefjes.
 • Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter. Indien het stembureau aanwezig, beslist dit bureau.
 • Stembriefjes, waarop iets anders voorkomt dan noodzakelijk is voor de stemming, zijn ongeldig.

Van de commissies
Artikel 8:

 • Het bestuur heeft de mogelijkheid om, in overleg, kandidaten voor te dragen en te benoemen voor commissiewerk met bepaalde, door het bestuur vast te stellen taken.
 • Commissies dienen samengesteld te zijn uit leden van de vereniging, die 16 jaar of ouder zijn waaronder minimaal 1 bestuurslid als afgevaardigde.
 • Commissies brengen verslag c.q. gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur via notulen van vergaderingen.
 • Commissies leggen aan de ledenvergadering verantwoording af via het jaarverslag aan de algemene vergadering.
 • De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 8a:
BC Bakel kent de volgende vaste commissies:

 • Technische Commissie (TC). De TC heeft als taak alle zaken te organiseren en uit te voeren aangaande training, toernooien en competitie betreffende senior leden. De commissie stelt zelf een voorzitter en secretaris aan. Een van de leden van de commissie vervult de functie van verenigingscompetitieleider (VCL).
 • Jeugdcommissie (JC). De JC heeft als taak alle zaken te organiseren en uit te voeren betreffende jeugdleden. Zoals het organiseren en begeleiden van trainingen, competitie, toernooien en overige activiteiten. De commissie stelt zelf een voorzitter en secretaris aan. Een van de leden van de commissie vervult de functie van verenigings-jeugdcompetitie leider (VJCL).
 • Badminton Overdag Commissie (BOC). De BOC heeft als taak het organiseren, ondersteunen en stimuleren van het badminton overdag. De commissie bestaat uit minimaal twee contactpersonen uit de actieve leden van de dinsdagochtend en een vertegenwoordiger van het bestuur.

Van de competitietraining
Artikel 9:
BC Bakel kent de rol van een hoofdtrainer.

 • De hoofdtrainer bij BC Bakel wordt aangesteld door het bestuur in overleg met leden van de TC en /of JC.
 • De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de inhoud van trainingen.
 • De hoofdtrainer heeft bij beslissingen aangaande trainingsopzet en competitie zaken een adviserende rol, waarbij hij gehoord en geïnformeerd dient te worden door de leden van de TC en/of JC.

Van de contributie
Artikel 10:

 • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, perkwartaal, halfjaar of jaarlijks. Contributie wordt bij voorkeur geïnd door gebruik te maken van incasso’s. Indien uiterlijk in de 1e week van de tweede maand van het lopende contributiekwartaal de contributie niet is voldaan zal een herinnering worden uitgereikt, waarna de contributie binnen 1 week moet zijn voldaan, waarbij tevens een bedrag van € 2,- wegens administratiekosten moet worden betaald.
 • Indien herhaaldelijk niet aan de contributieverplichting wordt voldaan, kan tot schorsing van het lid worden overgegaan.

Slotbepalingen
Artikel 11:

 • Waar in dit huishoudelijke reglement of de statuten de mannelijke vorm bij bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden is gebruikt, dient in voorkomende gevallen de vrouwelijke vorm van de voornaamwoorden te worden gelezen.
 • Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de algemene vergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeldt op de oproep bedoeld in artikel 14 van de statuten.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Badminton Club Bakel, gehouden op 24 maart 2010

De secretaris, De voorzitter,
P. Hagens, C. Hoogendoorn