Statuten


Naam en zetel
Artikel 1:

De vereniging draagt de naam Badmintonclub Bakel, afgekort aan te duiden als “BC Bakel”, en is gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel.

Artikel 2:

De vereniging stelt zich als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen.

Artikel 3:

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van trainingen en wedstrijden en verder door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Leden en donateurs
Artikel 4

 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. De vereniging kent: aspirant (jeugd) leden, leden, rustende leden, rittenkaart houders en donateurs.
 3. Aspirant leden, zijn zij, die actief aan de verenigingsactiviteiten willen deelnemen, tot en met het kwartaal waarin hij/zij de leeftijd van achttien jaar bereiken en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
 4. Leden zijn zij, die actief aan de verenigingsactiviteiten willen deelnemen, vanaf de leeftijd van achttien jaar, en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
 5. Rustende leden zijn zij, die zelf bij het bestuur aangeven tijdelijk niet actief aan de verenigingsactiviteiten deel te kunnen nemen.
 6. De rittenkaart maakt het mogelijk zonder lidmaatschap om zoveel keer als de rittenkaart aangeeft deel te nemen aan de trainingen en standaard speelmomenten. De rittenkaart houders hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
 7. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel, materieel dan wel in de vorm van service te steunen.

Toelating
Artikel 5:

 1. Het bestuur beslist over toelating als aspirant-lid of lid nadat daartoe een schriftelijke aanvraag is ingediend bij het bestuur, met dien verstande dat bij niet toelating door het bestuur de algemene vergadering alsnog tot toelating kan besluiten met een meerderheid van tenminste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Voor de schriftelijke aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het digitale dan wel papieren inschrijfformulier.
 3. De aanvraag van een minderjarige dient door zijn wettelijke vertegenwoordiger mede te zijn ondertekend.

Einde lidmaatschap en schorsing
Artikel 6:

 1. Het aspirant lidmaatschap of lidmaatschap eindigt door:
  • Overlijden;
  • Schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
  • Schriftelijk opzegging namens de vereniging door het bestuur, welke kan geschieden tegen elk tijdstip en zonder opzegtermijn, wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, wanneer het lid verplichtingen jegens de vereniging niet meer nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • Ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk tijdstip geschieden, mits met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, tenzij het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, in welk laatste geval het lidmaatschap onmiddellijk eindigt.
 3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open, te doen op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. Ontzetting kan geschieden door de algemene vergadering bij het besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen, wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, een en ander nadat de betrokkene gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. Van het besluit tot ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. In geval van ontzetting, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalender kwartaal eindigt, blijft de contributie over dat betreffende kalenderkwartaal verschuldigd.
 6. Leden die handelen in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging kunnen door het bestuur worden geschorst voor ten hoogste vier weken, een en ander nadat de betrokkene gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. Bij een schorsing voor een langere periode, dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting. Zij die geschorst zijn, zijn verstoken van alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende.
 7. Waar in dit artikel is gesproken over “leden” worden daarmee de aspirant-leden en leden bedoeld.
 8. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en/of makkelijk toegankelijk via andere communicatiemiddelen.

Geldmiddelen en contributie
Artikel 7:

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • contributie van de leden;
  • andere inkomsten.
 2. De aspirant-leden en leden van de vereniging zijn verplicht de door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen, welke per categorie kan verschillen.
 3. In bijzondere situaties is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot betaling van contributie. Het bestuur beslist wat te verstaan onder bijzondere situaties en hoe hier per situatie mee om te gaan.
 4. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is het lid vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat het lid geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
 5. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.

Bestuur
Artikel 8:

 1. Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste drie (3) meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen benoemd uit de stemgerechtigde leden. Niet tot bestuurslid benoembaar is het lid van wie reeds een gezinslid in het bestuur zitting heeft. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 3. Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten voorgedragen. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste tien stemgerechtigde leden, die de betrokken kandidatuur steunen, te worden ingediend bij de secretaris (uiterlijk tot aan het agendapunt waarop de vacature aan de orde wordt gesteld).
 4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd, de overige functies worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe voldoende reden aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen nodig. Een en ander nadat de betrokkene gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt of wanneer het bestuurslid zelf schriftelijk ontslag neemt.
 7. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 8. Indien in het bestuur een of meerdere vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden bevoegd.
 9. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
  Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Ontstentenis en belet
Artikel 8a:

 1. Bij ontstentenis van een bestuurder is tijdelijk sprake van een vacature. Zolang deze vacature bestaat worden de taken van de betreffende bestuurder verdeeld onder de resterende bestuurders en wordt er gezocht naar een nieuwe bestuurder.
 2. Bij belet is sprake van een tijdelijke afwezigheid van een bestuurder, welke tijdens zijn of haar afwezigheid in functie blijft. Hierbij wordt in overleg door het voltallige bestuur bepaald hoe de taken worden opgevangen.
 3. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de door de commissies van de vereniging aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Besluitvorming bestuur
Artikel 9:

 1. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Op de besluitvorming binnen het bestuur is het bepaalde artikel 16 voor zoveel mogelijk van overeenkomstige van toepassing.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen opgemaakt die door het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld.
 3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
  Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door commissies van de vereniging tezamen.

Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10:

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur behoeft de uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van de algemene vergadering voor:
  • Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  • Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een derde verbindt.
 4. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem of haar opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem of haar is te wijten en hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent (10%) zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.

Schorsing bestuursleden en einde bestuurslidmaatschap
Artikel 10a:

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  • door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;
  • door bedanken.

Vertegenwoordiging
Artikel 11:

 1. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen dan wel bij ontstentenis of belet van een hunner door de ander tezamen met de penningmeester of een ander bestuurslid.
 2. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Rekening en verantwoording
Artikel 12:

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks voor één april wordt door het bestuur een algemene vergadering (de jaarvergadering) bijeengeroepen, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt, en onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording aflegt over hun in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaar te bewaren.
  De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
 5. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. Deze commissie, verder te noemen “kascommissie”, brengt op de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot decharge.

Algemene vergadering
Artikel 13:

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  • De notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
  • Het jaarverslag als bedoeld in artikel 12 lid 3;
  • Het verslag door de kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 5;
  • De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12 lid 3;
  • De benoeming van de kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 5;
  • De vaststelling van de contributie;
  • Voorziening in vacatures;
  • De begroting van het volgende verenigingsjaar.
 3. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden indien en zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tienden van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Geeft het bestuur binnen veertien dagen aan een zodanig verzoek geen gehoor, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 of indien dit niet mogelijk blijkt, bij advertentie in tenminste een van de in gemeente Gemert-Bakel veel gelezen informatiemiddelen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 14:

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de te behandelen onderwerpen aan de adressen van allen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 1 toegang hebben tot de algemene vergadering.
  Indien een lid hiermee schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel schriftelijk aan de vereniging is bekend gemaakt.
 3. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

Toegang en stemrecht
Artikel 15:

 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle aspirant-leden, ouders van aspirant-leden, rustende leden en leden van de vereniging, de trainer en de deskundige als bedoeld in artikel 12 lid 5.
 2. Stemgerechtigd zijn leden, rustende leden en ouders van aspirant-leden van de vereniging. Elk lid heeft één stem.
 3. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.
 4. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
 5. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
  Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht.

Besluitvorming
Artikel 16:

 1. Alle besluiten worden, tenzij de wet of statuten anders bepalen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
 2. Zowel over personen als zaken kan mondeling gestemd worden dan wel met hand opsteken.
 3. Indien de enige kandidaat voor een bestuursfunctie een door het bestuur aangedragen kandidaat is of een door de leden aangedragen kandidaat is met voldoende stemmen, dan wordt deze ene kandidaat automatisch benoemd, zulks met in achtneming van artikel 8 lid 2 en lid 3.
 4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist na herstemming het lot.
 5. Een algemene vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste twintig procent (20%) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Wordt aan het gestelde in de voorgaande volzin niet voldaan, dan wordt binnen veertien dagen daarna een vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen.

Voorzitterschap en notulering
Artikel 17:

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beiden, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook via deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris, of een nader door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen bijgehouden die na goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering door het bestuur worden vastgesteld.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18:

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen casu quo wijzigen.
 2. Bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten of de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat.

Statutenwijziging
Artikel 19:

 1. Tot statutenwijziging kan slechts door de algemene vergadering worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. De oproeping dient te geschieden op de wijze als bedoeld in artikel 14.
 3. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen tevoren tot na afloop van de dag van de vergadering op een daartoe op een of meerdere geschikte plaatsen voor de leden ter inzage zijn.
 4. Aan het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel behoeft niet te zijn voldaan indien het bestuur tot statutenwijziging met algemene stemmen is genomen in een algemene vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
 5. De statutenwijziging moet in een notariële akte worden opgenomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding
Artikel 20:

 1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van het vorige artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding anders is bepaald.
 3. Een batig saldo na vereffening zal door de algemene vergadering worden bestemd op een wijze welke zoveel mogelijk overeenstemt met de doelstelling van de vereniging.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling
Artikel 21:

In gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.