Statuten


Naam en Zetel
Artikel 1:

De vereniging draagt de naam badmintonclub Bakel, afgekort ook aan te duiden als BC Bakel en is gevestigd in de gemeente Gemert Bakel.

Artikel 2:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de badmintonsport.

Artikel 3:

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van trainingsavonden en wedstrijden en verder door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aspirant, gewone, ereleden en donateurs
Artikel 4:

De vereniging kent: aspirant leden, gewone leden, ereleden en donateurs.

Aspirant leden, zijn zij, die actief aan de verenigingsactiviteiten willen deelnemen, op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Gewone leden zijn zij, die actief aan de verenigingsactiviteiten willen deelnemen, op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Ere leden zijn zij, die door de algemene vergadering wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd.

Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.

Toelating
Artikel 5:

Het bestuur beslist over toelating als aspirant- of gewoon lid nadat daartoe een schriftelijke aanvraag is ingediend bij de secretaris van het bestuur, met dien verstande dat bij niet toelating door het bestuur de algemene vergadering alsnog tot toelating kan besluiten met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

De aanvraag van een minderjarige dient door zijn wettelijke vertegenwoordiger mede te zijn ondertekend.

Einde lidmaatschap en schorsing
Artikel 6:

 1. Het aspirant- of gewone lidmaatschap eindigt door:
  • Overlijden;
  • schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
  • Schriftelijk opzegging namens de vereniging door het bestuur, welke kan geschieden tegen elk tijdstip en zonder opzegtermijn, wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, wanneer zijn verplichtingen jegens de vereniging niet meer nakomt alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • Ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen elk tijdstip geschieden, mits met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken, tenzij het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, in welk laatste geval het lidmaatschap onmiddellijk eindigt.
 3. van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open te doen op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. Ontzetting kan geschieden door de algemene ledenvergadering bij het besluit genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, een en ander nadat de betrokkene gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. Van het besluit tot ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. In geval van ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de contributie over dat betreffende kalenderkwartaal verschuldigd.
 6. Leden die handelen in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging kunnen door het bestuur worden geschorst voor ten hoogste 4 weken, een en ander nadat de betrokkene gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. Bij een schorsing voor een langere periode, dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting. Zij die geschorst zijn, zijn verstoken van alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende.
 7. Waar in dit artikel is gesproken over “leden” worden daar mee de aspirant- en gewone leden bedoeld.

Contributie
Artikel 7:

 1. De aspirant- en gewone leden van de vereniging zijn verplicht de door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen, welke per categorie kan verschillen.
 2. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot betaling van contributie.

Bestuur
Artikel 8:

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering met tenminste een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen benoemd uit de stemgerechtigde leden. Niet tot bestuurslid benoembaar is hij van wie reeds een lid van zijn gezin in het bestuur zitting heeft.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie genoemd, de overige functies worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
 4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, een en ander nadat de betrokkene gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt of wanneer het bestuurslid zelf schriftelijk ontslag neemt.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur een of meerdere vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college.
 8. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, de aftredende bestuursleden zijn terstond benoembaar.

Artikel 9:

 1. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Op de besluitvorming binnen het bestuur is het bepaalde artikel 16 voor zoveel mogelijk van overeenkomstige van toepassing.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen opgemaakt die door de voorzitter en de notulist op de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ondertekend.

Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10:

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur behoeft de uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van de algemene vergadering voor
  • het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  • Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een derde verbindt.

Vertegenwoordiging
Artikel 11:

De vereniging wordt in-en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tesamen danwel bij ontstentenis of belet van een hunner door de ander tesamen met de penningmeester.

Rekening en verantwoording
Artikel 12:

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks voor 1 april (statuten wijziging 2 maart 1990) wordt door het bestuur een algemene vergadering- de jaarvergadering- bijeengeroepen, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt, en, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording aflegt over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde bescheiden 10 jaar te bewaren.
 5. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van 3 leden, die geen leden mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. Deze commissie, verder te noemen “kascommissie”, brengt op de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de algemene vergadering sterkt het bestuur tot decharge.

Algemene vergadering
Artikel 13:

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedrongen.
 2. Op de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
 • de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
 • het jaarverslag als bedoeld in artikel 12 lid 3;
 • het verslag door de kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 5;
 • de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 lid 3;
 • de benoeming van de kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 5;
 • de vaststelling van de contributie;
 • voorziening in vacatures;
 • de begroting van het volgende verenigingsjaar.
 1. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden indien en zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Geeft het bestuur binnen 14 dagen aan een zodanig verzoek geen gehoor, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 of indien dit niet mogelijk blijkt, bij advertentie in tenminste een in de gemeente Gemert Bakel veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 14:

 1. de algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de te behandelen onderwerpen aan de adressen van allen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 1 toegang hebben tot de algemene vergadering.
 3. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste 10 dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

Toegang en stemrecht
Artikel 15:

 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle aspirantleden, ereleden en gewone leden van de vereniging, de trainer en de deskundige als bedoeld in artikel 12 lid 5.
 2. stemgerechtigd zijn de gewone leden en de ereleden van de vereniging. Elk heeft 1 stem.
 3. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.

Besluitvorming
Artikel 16:

 1. Alle besluiten worden, tenzij de wet of statuten anders bepalen, genomen met tenminste een gewone meerderheid van stemmen.
 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
 3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist na herstemming het lot.
 5. Een algemene vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste 20 % van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is (statuten wijziging 12 oktober 1984). Wordt aan het gestelde in de voorgaande alinea niet voldaan, dan wordt binnen 14 dagen daarna een vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen.

Voorzitterschap en notulering
Artikel 17:

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beiden, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris, of een nader door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen bijgehouden die na goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en ondertekend.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18:

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen casu quo wijzigen.
 2. Bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten of de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat.

Statutenwijziging
Artikel 19:

 1. Tot statutenwijziging kan slechts door de algemene vergadering worden besloten met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. de oproeping dient te geschieden op de wijze als bedoeld in artikel 14.
 3. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste 5 dagen tevoren tot na afloop van de dag van de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd.
 4. Aan het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel behoeft niet te zijn voldaan indien het bestuur tot statutenwijziging met algemene stemmen is genomen in een algemene vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
 5. De statutenwijziging moet in een notariële akte worden opgenomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabriek in Eindhoven.

Ontbinding
Artikel 20:

 1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van het vorige artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding anders is bepaald.
 3. Een batig saldo na vereffening zal door de algemene vergadering worden bestemd op een wijze welke zoveel mogelijk overeenstemt met de doelstelling van de vereniging.

Slotbepaling
Artikel 21:

In gevallen waarin de weet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.