Privacy Statement (AVG)

Badminton Club Bakel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Badminton Club Bakel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
– Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Badminton Club Bakel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Badminton Club Bakel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Contributie heffing;
– Inschrijving competitie;
– Deelname aan toernooien;
– Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
– Organiseren van verenigingsactiviteiten;
– Verzenden van informatie over de vereniging via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het ondertekende inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Badminton Club Bakel de volgende persoonsgegevens van iemand vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens worden door Badminton Club Bakel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, volgens de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de competitie (Helmondse Badminton Bond);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Badminton Club Bakel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto’s / beeldmateriaal
Tijdens verenigingsactiviteiten, wedstrijden en trainingen, kunnen er foto’s (lees: beeldmateriaal) van je worden gemaakt. Geschiedt dit in opdracht van Badminton Club Bakel, dan zullen wij je van te voren, via algemene mededelingen, inlichten dat er foto’s worden gemaakt. Het kan voorkomen dat er deelnemers / leden foto’s van activiteiten naar ons toesturen. De deelnemers / leden die foto’s aan ons toezenden, dienen de personen die duidelijk herkenbaar op de foto’s staan op de hoogte te stellen dat deze aan ons worden toegezonden voor eventuele publicatie.

De foto’s kunnen wij gebruiken voor de verslaglegging van deze activiteiten, waaronder social media en op de website van Badminton Club Bakel. Daarnaast kunnen wij foto’s voor het verenigingsarchief, voor de promotie voor de sport en de vereniging gebruiken.

Wij verwerken het beeldmateriaal op grond van het gerechtvaardigd belang van de vereniging en de leden bij deze doeleinden, tenzij de belangen van de betrokkene(n) op de foto zwaarder wegen. Voorafgaand aan de publicatie van een foto beoordelen wij onder meer de herkenbaarheid van personen in beeld, de plaats op de foto (voorgrond of achtergrond), de context van de foto en het beoogd gebruik, en de context van de publicatie. Je kunt bezwaar maken tegen een specifieke publicatie waarop je herkenbaar in beeld staat. Wij zullen deze foto verwijderen, tenzij dat kennelijk onredelijk is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je toevallig op de achtergrond bij een foto in beeld staat en je geen redelijk belang hebt bij verwijdering. Indien het belang van de vereniging of derden niet zwaarder weegt dan de belangen van de betrokken persoon, zullen wij toestemming vragen voor het maken van de foto’s, de verdere verwerking en de voorgenomen publicatie.

Foto’s van kinderen (15 jaar en jonger) worden niet zonder toestemming van de ouders openbaar toegankelijk online gepubliceerd. Foto’s van verenigingsactiviteiten kunnen worden gedeeld met andere leden via afgeschermde kanalen die alleen toegankelijk zijn voor een beperkte groep leden c.q. deelnemers. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je dit aangeven.

Door deelnemers ingestuurde foto’s worden bewaard voor eventuele publicatie gedurende een jaar. Indien toestemming voor publicatie is verkregen, kan een foto worden bewaard zolang deze publicatiewaarde heeft. Reeds gepubliceerde foto’s worden bewaard gedurende de termijn dat een publicatie raadpleegbaar is.

Grondslag
Tenzij in dit Privacy Statement anders is aangegeven (zoals een gerechtvaardigd belang, toestemming of een wettelijke plicht), worden je gegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen, voor zover;
– deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
– de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
– de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de vereniging of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang zwaarder weegt dan de gerechtvaardigde belangen van de vereniging en derden.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens / correspondentie
Badminton Club Bakel
Boterbloemstraat 17
5761 EM Bakel
informatie@bcbakel.nl